Kloakering i Beder

Aarhus Vand vil i 2016 forbedre vandkvaliteten i Hovedgrøften der løber gennem Beder by. Det sker ved at etablere to regnvandsøer og ved at separatkloakere de fælleskloakerede områder.

Aarhus Vand sætter i 2016 en række kloakarbejder i gang, der skal forbedre vandkvaliteten i Hovedgrøften der løber gennem Beder by. Dette skal ske ved etablering af to regnvandssøer samt ved separatkloakering af de fælleskloakerede områder. Desuden skal nogle af spildevandsledningerne fornyes og der skal etableres en ny vandforsyningsledning fra Beder vandværk til Højbjerg

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har i sommeren 2014 restaureret vandløbet Hovedgrøften. Hovedgrøften er gået fra at være et kanaliseret vandløb uden nævneværdig fiskebestand til at være et vandløb, der slanger sig gennem landskabet med gyde- og opvækstvand for ørreder.

Aarhus Vand følger nu op med etablering af regnvandssø i parken ved siden af Hovedgrøften. Søen skal forsinke og rense regnvand fra veje og hustage. I dag ledes regnvandet direkte ud i Hovedgrøften. Regnvandet vil fremover ledes til en regnvandssø, så det forsinkes og renses inden udløb til Hovedgrøften.

Derudover etablerer vi en stor regnvandsledning, der samler en række af de regnvandsudløb til Hovedgrøften, som ikke kan ledes til regnvandssøen. Denne regnvandsledning vil lede regnvandet til en regnvandssø i skoven ved Beder Landevej. Her forsinkes regnvandet og renses inden udløb til Hovedgrøften.

I de fælleskloakerede områder - dvs. områder, hvor kloaksystemet rummer både regn- og spildevand - skal der etableres to ledninger, en regnvandsledning og en spildevandsledning. Det betyder, at grundejerne i disse områder skal have adskilt regn- og spildevandssystemet på egen grund.

Ved at dele den fælles spildevandsledning i to - en til regnvand og en til spildevand – og ved at etablere regnvandssøer vil udledning af urenset spilde- og regnvand til Hovedgrøften stoppes, og vækstbetingelserne for ørrederne yderligere forbedres.

I dele af det allerede kloakseparerede område skal nogle af spildevandsledningerne fornyes. Der er tale om enkelte ledningsstrækninger, som ligger spredt i Beder by, dvs. der ikke er tale om udskiftning af ledningssystemet i hele vejen. Noget at dette arbejde vil foregå som No-dig, dvs. ledningerne fornyes uden opgravning. Disse arbejder går vi i gang med i 2017 og forventer at være færdigt i 2018. No-dig løsningerne kan dog også forekomme i 2016. De berørte borgere vil blive informeret forinden.

Dit ansvar ved separatkloakering

Som grundejer på en vej, der skal separatkloakeres, har du også et ansvar. Ideen med at have to rør i vejen kommer kun til at fungere, hvis du og dine naboer også får adskilt spildevand og regnvand på jeres grund. Derfor skal du sørge for at adskille dit regnvand fra dit spildevand fra køkken og toilet. Du føre dit spildevand i et rør og dit regnvand i et andet rør ud til de to nye rørledninger i vejen. 

Orienteringsmøde i Beder

Aarhus Vand vil løbende indkalde de borgere, der bliver berørt af separatkloakeringen i Beder til informationsmøder. Her vil du få klar besked om, hvad der skal ske på din vej og hvad du selv skal gøre.

Etapekort