Brammersgade

I Brammersgade, og vejene umiddelbart syd herfor, sker der i løbet af 2016 en fornyelse af vand-, regn- og spildevandsledningerne.

Ledningerne i området er af ældre dato og skal derfor fornyes. 

I 2016 vil der derfor foregå følgende tre projekter i nærområdet:

  • Fornyelse af vandledninger i Brammersgade m.fl.
  • Fornyelse af regn- og spildevandsledninger i Brammersgade m.fl. ved opgravningsfri metode (strømpeforing)
  • Etablering af store kloakledninger i Jægergårdsgade. Opgravning af vejen i etaper i hele 2016, fra Strandvejen mod Frederiks Allé.

 Oversigt over ledningsarbejde for Brammersgade m.fl

Hvordan påvirker arbejdet dig?

Der vil blive etableret nye vandledninger til drikkevand i vej/fortov og nye stikledninger med ventil frem til skel. Der vil i høj grad være tale om punktopgravninger, hvor de nuværende vandstik ligger i dag. De nye hovedledninger vil fortrinsvist blive anlagt ved ”No Dig” (opgravningsfri metoder såsom boring).

Anlægsarbejdet på regn- og spildevandsledningerne vil primært blive udført som ”strømpeforing”, der også er en opgravningsfri metode. Ved denne metode føres en form for strømpe ind gennem de eksisterende kloakledninger. Ved varmepåvirkning sker der dernæst en hærdning af ”strømpen”, så slutproduktet er et nyt rør inde i de gamle rør.

”No Dig” metoderne er bl.a. valgt for at undgå længere perioder med opgravning i vejarealer. Enkelte steder kan det dog være nødvendigt at frilægge f.eks. brønde eller skelbrønde for at få adgang til vores ledninger. De opgravede arealer vil naturligvis blive retableret igen.

Generelle gener

Der vil forekomme støj-, lugt- og trafikale gener fra de lastbiler og andre maskiner, der arbejder med for-nyelsen af vand- og spildevandsledningerne. Som eksempel på trafikale gener forventes der i juni måned ensrettet kørsel i M. P. Bruuns Gade, hvorfor det er vigtigt at holde øje med skiltningen i området. Endvidere anvender bilerne blinkende advarselslys, der i nogle tilfælde kan virke generende afhængigt af, hvor bilen er placeret. Derudover vil der i perioder være afspærringsmateriel i gaden, som vil påvirke afviklingen af den normale færdsel.

Der vil blive opsat P-forbud med angivelse af de tidsrum, hvor vi forventer at skulle benytte pladsen til vores anlæg og have adgang til specifikke brønde. Endvidere vil der blive opsat P-forbud, hvor det ikke vil være muligt at køre til og fra med en bil pga. vores arbejde.